revenire la pagina anterioară...

1470    0    0

10 reguli ce trebuie cunoscute de cei care doresc sa-si finanteze afacerile prin PNDR 2014 – 2020

[19/02/2015]

In perioada 2007 - 2013 multi dintre cei care au obtinut finantări pentru realizarea unor proiecte au ajuns in pragul disperării datorită tăierii unor fonduri importante in baza unor interpretări ale celor prevăzute in fisele diverselor măsuri si ale ghidul solicitantului. In noul PNDR, aferent perioadei 2014 – 2020, o parte din aceste probleme vor fi rezolvate deoarece Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a pregătit un proiect de hotarâre privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală si de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Inainte de a se apuca de orice proiect cei interesati să obtină fonduri pentru dezvoltarea unor afaceri la tara precum si reprezentantii autoritătilor publice ar trebui să analizeze cu mare atentie regulile de acordare a finantărilor precum si cele de implementare a proiectelor finantate prin PNDR 2014-2020.

1. Un solicitant / beneficiar poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/sub-măsuri diferite din cadrul PNDR 2014-2020, cu respectarea condițiilor de eligibilitate ale programului, respectării regulilor ajutoarelor de stat și a celor ”de minimis”, după caz,  dacă nu creează artificial condiţiile necesare pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, fapt care contravine obiectivelor măsurii / sub-măsurii / schemei de ajutor.
Solicitantul poate depune un alt proiect pentru o investiție alăturată care face parte din acelasi flux tehnologic numai după finalizarea proiectului depus anterior.

2. Durata de execuție a investiției cofinanțate din FEADR este de 3 ani de la data semnării contractului de finanțare.
Prin excepție, durata de execuție este de 2 ani pentru investițiile în achizițiile simple fără leasing financiar stabilite prin fisa măsurii/sub-măsurii.
Durata de execuție poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR si cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici sau privați, prevăzute în contractul de finanțare.

3. Cheltuielile eligibile finanțate din fonduri nerambursabile prin măsurile PNDR 2014–2020 precum si cheltuielile neeligibile sunt cele prevăzute în fișele măsurilor/sub-măsurilor si în schemele de ajutor si sunt descrise în Ghidul solicitantului.

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:
a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finantare sau notificarii AFIR privind selectia proiectului, după caz, si sunt în legatură cu îndeplinirea obiectivelor investitiei/lor fiecărei măsuri/sub-măsuri, cu exceptia cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun si înfiintare/reconversie plantatii pomicole, realizate în cadru l sub-măsurii 4.1a „Investitii în exploatatii pomicole”, care pot fi efectuate după depunerea cererii de finanțare;
b) sunt efectuate pentru realizarea investiției cu respectarea rezonabilității costurilor;
c) sunt efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanțare semnat cu AFIR;
d) sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile si sunt susținute de originalele documentelor justificative, în condițiile legii.

4. Beneficiarii sunt obligați să respecte rezonabilitatea prețurilor prin:
a) respectarea limitelor de prețuri din baza de date a AFIR și /sau
b) respectarea procedurilor privind achizițiile publice pentru beneficiarii publici și a procedurilor de achiziție pentru beneficiarii privați;
c) respectarea valorilor costurilor standard, conform H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în cazul beneficiarilor publici;
d) respectarea valorilor pentru contribuția în natură, potrivit fișelor sub-măsurilor 4.1 „Investiții în exploatații agricole” și 4.1a ”„Investiţii în exploataţii pomicole” din PNDR 2014–2020.

5. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 si îndeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislatiei în vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementării activitătilor eligibile ale operatiunii sau rezultă din cerintele minime impuse de PNDR 2014-2020;
b) sunt aferente unor studii si/sau analize privind durabilitatea economică si de mediu, inclusiv studiul de fezabilitate, întocmite în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare;
c) sunt necesare în procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii;
d) sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrărilor de constructii-montaj.

6. Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 si se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferente proiectului.
Prin exceptie cheltuielile de consultanta pentru întocmirea dosarului cererii de finantare se pot deconta integral în cadrul unei singure transe de plata.

7. Costurile generale ale proiectului (costurile necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, inclusiv studii de fezabilitate, constând în cheltuieli pentru consultanţă, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională) trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd si constructii-montaj, si în limita a 5% pentru proiectele care prevăd achizitia simplă.
În Ghidul solicitantului specific fiecarei sub-măsuri/masuri se cuprind tipurile de documente, avize, autorizatii sau studii, după caz, precum si termenul de prezentare a acestora la AFIR/APIA de către solicitanti.

8. Derularea procedurilor de achizitii, inclusiv cele publice, trebuie finalizate si avizate de AFIR în termen de maximum 6 luni pentru proiectele care includ constructii-montaj si maximum 3 luni pentru proiectele care includ achizitii simple, de la data primirii Notificarii privind selectarea proiectelor si pâna la semnarea contractelor de finantare.

9. Beneficiarii trebuie să depună o cerere a pentru prima transă de plată si documentele justificative în termen de cel mult 4 luni de la data semnării contractului de finantare în cazul proiectelor pentru achizitiile simple si în termen de cel mult 8 luni în cazul proiectelor pentru achizitii complexe care prevăd constructii-montaj.
Pentru beneficiarii sprijinului acordat în vederea plantării de specii perene, agricole si forestiere, termenul pentru depunere a cererii de plată este de maximum 24 luni de la data semnarii contractului de finantare si pentru motive temeinice si justificate în mod corespunzător, acest termen se poate prelungi cu încă cel mult 6 luni.
Beneficiarii care nu respectă cerintele mentionate nu mai pot obtine finantare a publică, contractul fiind reziliat.

10. Solicitantii trebuie să facă dovada existenței cofinanțării private pentru proiectele care doresc sa le demareze.
Potențialii beneficiari/beneficiarii PNDR 2014-2020 care prezintă dovada cofinanţării private prin extras de cont trebuie să solicite instituției bancare să blocheze în contul special al proiectului, 50% din sumă, care va fi folosită numai în vederea efectuării plăților privind implementarea proiectului.
Sumele respective sunt purtătoare de dobânzi la un nivel negociat cu banca și se deblochează numai pe baza solicitărilor beneficiarilor avizate în prealabil de către AFIR.

La prima vedere unele dintre regulile mai sus mentionate par niste banalităti, dar atentie, nerespectarea oricărei regului poate conduce la pierderea unor sume substantiale!

 

Succes.

 

 

Echipa RuralOnline

Articole similare:
Daca merita si cat costa pornirea unei afaceri la tara in domeniul cultivarii legumelor in sistem ecologic - 17/Feb/2014
Idei de afaceri cu bani putini: prestari de servicii in zonele rurale - 12/Nov/2014
Idei de mici afaceri la tara in domeniul procesarii produselor agricole - 28/Nov/2014
Finantari nerambursabile PNDR 2014-2020: 6.2 - Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale - 20/Mar/2015
Riscuri si probleme ce trebuie luate in calcul de cei care vor sa obtina o finantare europeana - 04/Sep/2015

Cuvinte cheie: reguli,finantare,afaceri,proiecte,PNDR,2014,2020,nerambursabile,fonduri


Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: