revenire la pagina anterioară...

3128    0    0

Finantari nerambursabile PNDR 2014-2020: 6.2 - Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale

[20/03/2015]

Marea majoritate a celor care vor să facă o afacere la tara se găndesc in primul rând la agricultură. Putini isi dau seama că la tară există numeroase oportunităti de a demara afaceri in domenii non-agricole.
Pentru cei care locuiesc la tară si care ar prefera să pornească o afacere intr-un domeniu non-agricol vom prezenta in continuare fisa sub-măsurii “6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”.
Deocamdată MADR si AFIR nu au publicat ghidul de finantare pentru această sub-masură dar informatiile din aceasta fisă sunt extrem de utile deoarece ele vor sta la baza ghidului de finantare, iar cei interesati de obtinerea unei finantări nerambursabile pentru demararea unei afaceri la tară intr-un domeniu non-agricol pot afla daca au sanse de a obtine fonduri europene pentru proiectul la care s-au gandit.

1. Informatii generale privind sub-măsura
În cadrul acestei sub-măsuri se va acorda sprijin de înființare pentru facilitarea diversificării prin înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.
Sprijinul va viza crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural.

Sub-măsura vizează:
·
   diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
·
   încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale.

2. Finantare nerambursabila
a. Tipul de sprijin

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.
b. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului până la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism.
Proiectele selectate care primesc cuantumul sprijinului nerambursabil de 50.000 de euro/proiect vor reprezenta cea mai mare pondere a proiectelor.
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel:

·
   70% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;
·
   30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte* a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea deciziei de finanțare.
Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).

ATENTIE: in cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

3. Costuri eligibile

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
Costuri neeligibile
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole.

4. Beneficiari
·
    Fermieri sau membrii unei gospodării agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
·
   Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
·
    Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

5. Condiții de eligibilitate
·
    Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
·
    Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;
·
   Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin sub-măsură;
·
    Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural.

6. Principii în ceea ce privește stabilirea de criterii de selecție
·
   Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activități non agricole
·
   Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, industrii creative și culturale, inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural, etc.)
·
   Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/destinații ecoturistice/arii naturale protejate, care au fost stabilite în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național.
·
   Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată.
Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar în legislația națională subsecventă


7. Domenii de diversificare acoperite
Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:
·
   Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice;activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil din biomasă -ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
·
   Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
·
   Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);
·
   Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Concurenta pentru obtinerea acestor fonduri nerambursabile va fi extrem de mare si de aceea cei ce vor să obtină o finantare nerambursabilă trebuie sa fie atenti la principiile privind stabilirea criteriilor de selecție. Pentru a avea sanse de succes afacerea propusă trebuie să se coreleze cu potentialul zonei.

 

Succes !

 

 

Echipa RuralOnline

Articole similare:
Finantare afaceri in domenii non-agricole: SubMasura 6.2 vs. SubMasura 6.4 - 27/Mar/2015
10 reguli ce trebuie cunoscute de cei care doresc sa-si finanteze afacerile prin PNDR 2014 – 2020 - 19/Feb/2015
Esti tanar si vrei sa pornesti o afacere la tara ? - 23/Jun/2015

Cuvinte cheie: Finantari,nerambursabile,PNDR,activitati,neagricole

Inscris la categoria: Fonduri si finantari


Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: