revenire la pagina anterioară...

1547    0    0

Recomandari pentru cei ce vor sa construiasca o pensiune agroturistica

[22/03/2017]

Pensiunea agroturistică conform legislatiei romanesti 

O pensiune agroturistică este o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti. În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară cel puţin o activitate legată de agricultură, creşterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se desfăşoară o activitate meşteşugărească, cu un atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. Activităţile în cauză trebuie să se desfăşoare în mod continuu sau în funcţie de specific şi sezonalitate, să aibă caracter de repetabilitate. Suprafeţele destinate activităţilor agricole sau meşteşugăreşti pot fi amplasate şi într-o altă locaţie proprie faţă de amplasamentul pensiunii agroturistice, cu condiţia ca acestă suprafaţă să fie cuprinsă pe raza administrativ-teritorială a aceleiaşi localităţi.
În pensiunile agroturistice, turiştilor li se poate oferii masă preparată din produse majoritar naturale din gospodăria proprie (inclusiv produse piscicole) sau de la producători/pescari autorizaţi de pe plan local, în regim de circuit închis,

Terenul pe care este amplasată o pensiune agroturistică împreună cu suprafaţa destinată activităţilor agricole sau meşteşugăreşti trebuie să fie de minimum 1.000 mp cu respectarea următoarelor condiții:
a) indiferent de numarul de camera al pensiunii, terenul aferent pensiuni agroturistice nu poate fi mai mic de 500 mp
b) terenul aferent pensiuni agroturistice nu poate fi mai mic decât suma rezultată din înmulţirea numărului camerelor din incinta acesteia cu 100 mp. 

 

Alegerea locatiei 

Multi se gandesc sa-si amplaseze pensiunea intr-o zona izolata, cu o priveste foarte frumoasa. In principiu idee ne este rea, dar daca vrei ca afacerea sa fie cu adevarat profitabila e mai bine sa amplasezi pensiunea intr-o zona in care potentialii client pot ajunge usor cu orice fel de autovehicul.

Amplasarea pensiunii nu trebuie sa tina cont numai de “vadul comercial” ci si de costurile racordarii la retelele de utilitati precum si la legislatia in vigoare privind constructiile noi.

Conform art.23 din Legea nr.50/1991 coroborat cu art.112 din Anexa la Ordinul nr.700/2014, precum și a prevederilor Legii nr.7/1996, odată cu emiterea autorizației de construcție terenul este scos din circuitul agricol prin efectul legii, înregistrându-se în evidenţele de cadastru şi carte funciară pentru întreaga suprafaţă, cu categoria de folosinţă curţi-construcţii. În acest caz este indicat ca proprietarul pentru evitarea achitării unor impozite mai mari aferente categoriei de folosință curți-construcții, să scoată din circuitul agricol doar o parte din terenul deţinut (aferent construcțiilor și anexelor ce vor fi construite) restul de teren lăsându-l cu destinație agricolă, creând astfel și premisa îndeplinirii ulterioare a unei cerințe esențiale pentru autorizarea unei pensiuni agroturistice și anume să desfășoare cel puţin o activitate legată de agricultură/creşterea animalelor. 

Deoarece aproape toti turistii vor in ziua de azi sa ajunga la locul de cazare cu masina, o pensiune turistică/agroturistică, implică amenajarea unor locuri de parcare și implicit căi de acces, este necesar în acest sens să se efectueze unele intervenţii asupra drumului public, cu implicații asupra modificării elementelor geometrice ale acestuia, iar lucrările necesare în acest sens nu vor putea fi executate decât în baza acordului prealabil a administratorului drumului respectiv (CNADNR, Consilii Județene, Consilii Locale, în funcție de categoria drumului respectiv) și după obținerea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, în conformitate cu prevederile cuprinse în O.G. nr.43/1997, privind regimul drumurilor.
In anumite cazuri acesta este una din principalele piedici in a amplasa pensiunea intr-o locatie atractiva. 

 

Clasificarea pensiunii agroturistice 

În funcţie de caracteristicile constructive, dotările şi calitatea serviciilor pe care le oferă pensiunile turistice sau agroturistice se clasifică pe margarete potrivit condiţiilor şi criteriilor minime obligatorii şi suplimentare cuprinse Ordinul nr.65/2013, pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism.

Inainte de a va proiecta pensiunea recomandarea noastra este sa cititi cu mare atentie Ordinul nr.65/2013 ! 

 

Forma juridică a afacerii 

Activitatea în cadrul unei pensiuni turistice/agroturistice poate fi desfășurată atât în cadrul unei entități cu personalitate juridică precum este cazul societăților comerciale, reglementate prin Legea nr.31/1990 cât și prin entități fără personalitate juridică precum sunt formele de organizare prevăzute în OUG nr.44/2008 și anume persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială. 

În cazul în care doriți să apelați la o formă de organizare prevăzută de OUG nr.44/2008 și anume ca persoană fizică autorizată (PFA), intreprindere individuală (II) sau întreprindere familială (IF), trebuie să stiti ca la infiintare vi se cere să faceți dovada unei minime calificări în domeniu (ex: curs de formare profesională, cel puțin pentru ocupația de administrator pensiune turistică).

În alegerea formei de organizare trebuie să aveți în vedere atât nr. de angajați de care veți avea nevoie precum și facilitățiile și serviciile pe care doriți să le oferiți, având ân vedere faptul că:
 PFA poate angaja, în calitate de angajator, maxim 3 persoane cu contract individual de muncă și poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.
 I.I. poate angaja, în calitate de angajator, maxim 8 persoane cu contract individual de muncă și poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.
 I.F. are nevoie de cel puțin 2 membrii și nu poate angaja terţe persoane cu contract de muncă.
Important: legea permite ca soția/soțul titularului unui PFA/II, poate participa în mod obișnuit la activitatea desfășurată în cadrul pensiunii, fără a deține calitatea de salariată/salariat sau fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerţului, cu condiția înscrierii mențiuni respective în registrul comerţului, pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi a certificatului de căsătorie. 

În cazul în care nu dispuneți de calificarea necesară pentru a putea să vă autorizați ca și PFA/II/IF va fi necesar să apelați la o formă de organizare prevăzută de Legea nr.31/1990, legea societăților comerciale, cea mai uzitată formă de către antreprenori fiind societatea cu răspundere limitată (SRL).
Ca societatea comerciala pentru a obtine certificatul de clasificare al pensiuni de la Ministerul Turismului va fi necesar, alături de alte obligați, să angajați cel puțin o persoană care să îndeplinească condiția de calificare ceruta prin lege. 

 

Avize și autorizații necesare functionarii 

l Autorizarea activității la Registrul Comerțului

l Aviz Tehnic privind constructiile din domeniul turismului (document este necesar în faza construirii/amenajării pensiunii)

l Certificat de Clasificare a Pensiunii si a Restaurantului/Barului (conform prevederilor cuprinse în HG. nr. 1267/2010, Ordinul. 65/2013, OG nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare)

l Aviz prealabil de funcţionare pentru funcţiuni de agreement (daca doriti să dezvoltați pe lângă pensiune, o zonă special amenajată pentru activități de agreement)

l Certificat de autorizare turistică pentru agrement nautic (în cazul amplasarii pensiunii în vecinătatea unui luciu de apă unde se amenajeza o bază de agrement nautic).

l Autorizația de mediu

De retinut:
 în calitate de producători și deținători de deșeuri, pensiunile turistice/agroturistice au obligaţia de valorificare a deseurilor, aplicând principiile ierarhiei deșeurilor si asigurarii salubrității în zona obiectivului propriu
 încadrarea în parametrii de zgomot prevăzuți în standardul SR 10009/2017.
 respectarea valorilor-limită ale indicatorilor de zgomot la nivelul teritorilor protejate (ex. locuințe învecinate) – conform Ordinului nr.119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei
 au obligaţia să nu descarce în canalizarea menajeră şi pluvială orice tip de produse sau deşeuri de produse petroliere;
 au obligaţia să asigure colectarea separată a deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă şi să nu amestece aceste deşeuri conform art.14 din legea 211/2011 privind regimul deşeurilor,
 pentru deșeurile rezultate în urma activității desfășurate să încheie contracte cu operatorii economici care detin autorizatie de mediu.
 au obligaţia desemnarii unei persoane din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor privind gestionarea deșeurilor și raportarea către autoritățile de mediu, sau să delege aceaste obligaţii unei terţe persoane.
 au obligaţia dotarii cu separator de uleiuri și hidrocarburi - dacă pe amplasamentul pensiunii există probabilitatea de a se evacua ape pluviale potențial impurificate cu hidrocarburi (de ex. zona de parcare auto sau a vehiculelor de teren folosite în activități de divertisment/recreere)
 au obligaţia dotarii bucătăriilor cu separatoare de grăsimi și încheierea unor contracte de colectare uleiuri uzate (pentru pensiunile care asigură și servicii de alimentație publică in regim de restaurant sau servicii de alimentație colectivă cu regim închis - doar clienților pensiunii)

l Autorizatie de gospodărire a apelor, eliberată de Adm. Națională Apele Române

l Autorizația sanitară de funcționare

l Înregistrarea sanitar veterinară - este necesară în cele mai multe dintre cazuri în cadrul pensiunilor agroturistice în funcție de activitățile din sectorul agricol care sunt desfășurate în cadrul gospodăriei.

l Autorizația de securitate la incendiu și de protecție civilă

 

 

Articole similare:
Poate fi o pensiune agroturistica o afacere mica profitabila ? - 17/Feb/2013

Cuvinte cheie: pensiune,agroturistica,cerinte,autorizatii,recomandari

Inscris la categoria: Agroturism


Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: