revenire la pagina anterioară...

1498    0    0

Strategia Uniunii Europene pentru Dezvoltare Durabilă

[31/07/2014]

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene începând cu anul 1997, prin includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În anul 2001, Consiliul European a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, căreia i-a fost adăugată o dimensiune externă la Barcelona, în anul 2002. În anul 2005, Comisia Europeană a demarat un proces de revizuire a Strategiei, publicând, în luna februarie, o evaluare critică a progreselor înregistrate după 2001.

In iunie 2005, şefii de state şi guverne ai tărilor Uniunii Europene au adoptat o Declaratie privind liniile directoare ale dezvoltării durabile, care încorporează Agenda de la Lisabona, revizuită, pentru creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă drept o componentă esentială a obiectivului atotcuprinzător al dezvoltării durabile iar pe 9 iunie 2006 Consiliul UE a adoptat Strategia reînnoită de Dezvoltare Durabilă, pentru o Europă extinsă.

Documentul are obiectiv general îmbunătătirea continuă a calitătii vietii pentru generatiile prezente şi viitoare prin crearea unor comunităti sustenabile, capabile să gestioneze şi să folosească resursele în mod eficient şi să valorifice potentialul de inovare ecologică în vederea asigurării prosperitătii, protectiei mediului şi coeziunii sociale.

Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei revine Uniunii Europene şi statelor sale membre, implicând toate componentele institutionale la nivel comunitar şi national.

Uniunii Europeană a identificat patru obiective-cheie referitoare la dezvoltarea durabilă:

 • Protectia mediului, prin măsuri care să permit disocierea creşterii economice de impactul negativ asupra mediului;
 • Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversitătii culturale, egalitătii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel;
 • Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi competitivitătii pentru asigurarea unor standarde de viată ridicate şi unor locuri de muncă bine plătite;
 • Îndeplinirea responsabilitătilor internationale ale UE prin promovarea institutiilor democratice în slujba păcii, securitătii şi libertătii, a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în lume.

Cele 7 axe prioritare ale Strategiei Uniunii Europene pentru Dezvoltare Durabilă revizuite in 2006 sunt:

 • • schimbări climatice si energie;
 • • transport durabil;
 • conservarea si managementul resurseslor naturale;
 • consum si productie durabile;
 • sanatate publică;
 • incluziune socială, demografie si migratie;
 • sărăcie globală si provocările dezvoltării durabile;

Strategia UE privind integrarea şi corelarea echilibrată a componentelor economice, ecologice şi socio-culturale ale dezvoltării durabile statuează următoarele principii directoare:

 • - Promovarea şi protecia drepturilor fundamentale ale omului;
 • - Solidaritatea în interiorul generatiilor şi între generatii;
 • - Cultivarea unei societăti deschise şi democratice;
 • - Informarea şi implicarea activă a cetătenilor în procesul decizional;
 • - Implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor sociali;
 • - Coerenta politicilor şi calitatea guvernării la nivel local, regional, national şi global;
 • - Integrarea politicilor economice, sociale şi de mediu prin evaluări de impact şi consultarea factorilor interesati;
 • - Utilizarea cunoştintelor moderne pentru asigurarea eficientei economice şi investitionale;
 • - Aplicarea principiului precautiunii în cazul informatiilor ştiintifice incerte;
 • Aplicarea principiului “poluatorul plăteşte”.


Multe dintre tintele convenite în cadrul UE sunt stabilite în expresie numerică sau procentuală, cu termene stricte de implementare, fiind obligatorii pentru toate statele membre. Strategia UE stabileşte, de asemenea, proceduri precise de implementare, monitorizare şi urmărire, cu obligatii de raportare la fiecare doi ani, din partea Comisiei Europene şi statelor membre, asupra angajamentelor asumate.

 

 

Echipa RuralOnlineCuvinte cheie: strategie,UE,Uniunea,Europeana,dezvoltare,durabila


Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: