revenire la pagina anterioară...

429    0    0

Finantarea afacerilor in domenii non-agricole din fonduri europene

[30/06/2011]

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru a sprijini ţările membre în implementarea Politicii Agricole Comune. FEADR reprezintă o oportunitate de finanţare pentru spaţiul rural românesc, în valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, începând cu 2007 şi până în 2013.
Prin acest fond, in Romania se dau finantari nerambursabile pentru 4 domenii (axe), acestea fiind:
·      Axa I Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”- 45% din totalul fondurilor UE;
·      Axa II “Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale” 25% din fondurile UE;
·      Axa III “Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” – 30% din fondurile europene, totalizând suma de 2.046.598.320 euro;
·      Axa IV „LEADER” va primi 2,5% din sumele alocate celorlalte domenii. 
Finantarile se acorda doar pentru afacerile dezvoltate in “spaţiul rural eligibil”, ce cuprinde totalitatea comunelor ca unităţi administrativ teritoriale împreună cu satele componente. Satele aparţinătoare de oraşe şi zonele periurbane nu sunt eligibile.
In continuare vom prezenta pe scurt cateva elemente importante pentru cei care doresc sa dezvolte o afacere intr-un domeniu non-agricol in mediul rural, accesand FEADR  Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” sau Masura 313 „Incurajarea activitatilor turistice”  

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”
Masura 312 se incadreaza in Axa III – „Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale. 
Solicitanti eligibili
- Micro-intreprinderi -avand mai putin de 10 angajati si care realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale in valoare de pana la 2,0 milioane Euro echivalent in lei- (SRL, Întreprindere individuală, Întreprindere familială, Persoană Fizică Autorizată -chiar si nou infiintate)
- Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microintreprinderi, iar in situatia in care, in urma autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectand respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie ale cererii de finantare. 
Beneficiarul sau responsabilul de proiect să facă dovada deţinerii de aptitudini manageriale/ marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţă/ cursuri de formare profesională absolvite – cel puţin la nivel de iniţiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăţi;   

Activitati eligibile
In cadrul Masurii 312 sunt sprijinite investitiile realizate atat de catre micro- intreprinderile existente cat si cele nou infiintate din sectoarele non-agricole, in spatiul rural. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investitii in active corporale si/sau necorporale din domeniul non-agricol dupa cum urmeaza:
a)   Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv – pentru efectuarea activitatii vizate de proiect- precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achizitionarea in leasing a acestora);
b)   Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea in leasing a acestora.
In cadrul Masurii 312 se pot realiza urmatoarele tipuri de investitii:
I.)     Investitii in activitati non-agricole productive cum ar fi:
-       Industria usoara (articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante etc.);
-       In activitati de procesare industriala a produselor lemnoase – incepand de la stadiul de cherestea (ex. mobila);
-       Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.
II.)    Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lanii, olaritul, brodatul, confectionare instrumente muzicale traditionale etc.), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati).
III.)   Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:
-       Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;
-       Servicii de conectare si difuzare internet;
-   Servicii de mecanizare, transport (altele decat achizitia mijloacelor de transport)protectie fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor;
-       Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice.
De asemenea, va fi sprijinita achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile altele decat biocombustibilii, numai ca parte componenta a proiectelor de investitii sprijinite prin aceasta masura  

Activităţi neeligibile / NU SE DAU BANI PENTRU :
o     Fabricarea băuturilor alcoolice şi a berii;
o     Fabricarea produselor din tutun;
o     Fabricarea armamentului şi muniţiei;
o     Baterea monedelor;
o     Activităţi de turism şi recreaţionale legate de activitatea turistică;
o     Acţiuni exclusiv de comerţ şi intermedieri comerciale, cu excepţia vânzării de produse obţinute din propriul proces productiv;
o     Intermedieri financiare;
o     Tranzacţii imobiliare;
o     Cercetare-dezvoltare;
o     Administraţie publică şi apărare;
o     Asigurări sociale din sistemul public;
o     Jocurile de noroc şi pariurile precum şi activităţile recreative legate de acestea;
o     Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale;
o     Activităţi de pescuit şi/ sau acvacultură;
o     Investiţii legate de prelucrarea primară a lemnului până la stadiul de cherestea;
o     Activităţi în industria extractivă de produse energetice;
o     Producerea de energie din surse regenerabile ca activitate principală, în scopul vânzării;
o   Activităţi de fabricare a produselor de cocserie, a produselor obţinute din acestea şi a combustibililor nucleari;
o     Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural din grupa B şi natural din spaţiul rural.  
Nu reprezintă o cheltuială eligibilă achiziţionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor şi a utilajelor la punctul de lucru.  În cadrul proiectelor de investiţii în activităţi de prestări servicii nu sunt considerate cheltuieli eligibile construcţia, modernizarea sau extinderea clădirilor, ci numai dotarea acestora, în scopul desfăşurării activităţii propuse prin proiect.  
Sunt eligibile costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţă, Studii de Fezabilitate/ Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţia de patente şi licenţe, în limita a 10% din  totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii, în limita a 5%. Sunt permise punctele de desfacere, doar pentru produsele obţinute din propriul proces productiv, ca parte componentă a proiectului de investiţie pentru care se solicită sprijinul, situate pe acelaşi amplasament cu investiţia.

Cheltuieli neeligibile
 • Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;
 • Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;
 • Cheltuieli pentru cumpărarea de echipament second – hand;
 • Achiziţionarea de teren/ clădiri;
 • Achiziţia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta servicii de transport în numele terţilor şi de mijloace de transport pentru persoane, ca şi activitate principală, prevăzută prin proiectul pentru care se solicită sprijin;
 • Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal;
 • TVA, cu excepţia TVA nedeductibila, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile,
 • Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
 • Contribuţia în natură;

 Limitele finantarii

- 100.000 Euro/proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;

Prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
- 50.000 Euro/proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

- 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-intreprinderi

Valoarea minima eligibila al unui proiect este de 5.000 Euro.


 

Masura 313 „Incurajarea activitatilor turistice”

Masura 313 „Incurajarea activitatilor turistice” se incadreaza in Axa III –„Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice in zonele rurale care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.

Solicitanti eligibili

- Micro-intreprinderi -avand mai putin de 10 angajati si care realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale in valoare de pana la 2,0 milioane Euro echivalent in lei- (SRL, Întreprindere individuală, Întreprindere familială, Persoană Fizică Autorizată-chiar si nou infiintate ) O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii cererii de finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.

- Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microintreprindere, iar in situatia in care, in urma autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectand respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie ale cererii de finantare


Tipuri de investitii si activitati eligibile

a) Investitii in infrastructura de primire turistica:

-       Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de -  primire turistice (structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere;
-      
Pentru investitii in structuri de primire turistice altele decat cele de agroturism, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum 3 flori / stele;
-      
Pentru investitiile in agroturism structura de primire turistica, nivelul de confort si calitate a serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum o floare.
 

ATENTIE! Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finantate prin aceasta masura sunt:
I. cu func
tiuni de cazare:

(a) vile
(b) bungalow-uri,

(c) cabane turistice
(d) campinguri, sate de vacanta, popasuri turistice, casute tip camping,
(e) pensiuni turistice si pensiuni agroturistice.

Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata în acord cu capacitatea decazare a respectivei structuri de primire turistice. 

II. cu functiuni de alimentatie - restaurante – exclusiv restaurante de tip familial/pensiune, cu specific (crama, cu specific local), gradina de vara (clasificate conform Ordinului 1296/ 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare.)

Structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica (restaurante) eligibile în cadrul acestei masuri, se vor regasi fie în incinta structurilor de primire turistice cu functiuni. În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice. 

b) Investitii in activitati recreationale:

-       Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine,

-       Achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic (cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora (ca parte componenta a proiectului), rafting, etc. 


Prin Masura 313 nu sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli:
 • Impozite si taxe fiscale;
 • Costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie;
 • Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuielisimilare;
 • Achizitionare de echipament second – hand;
 • Investitii realizate de fermierii care au activitate de baza pescuitul si/sau acvacultura;
 • Achizitionarea cailor pentru curse si competitii;
 • Cheltuieli generate de activitatile de crestere a cailor;
 • Achizitionarea de teren/cladiri;
 • Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal;
 • Achizitia de vehicule pentru transportul rutier de marfuri pentru a presta servicii de transport în numele tertilor si de mijloace de transport pentru persoane, ca si activitate principala;
 • TVA, cu excepţia TVA nedeductibila, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile,
 • Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
 • Contribuţia în natură;
 • Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare, etc.;
 • Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate;
 • Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente.

Limitele finantarii Investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la:

 • 70% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 70.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investiţii în agro-turism;
 • 50%  din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investiţii în turismul rural.
Documente necesare pentru obtinerea finantarii
- Cerere de finantare
- Studiu de fezabilitate/memoriu justificativ- Situatia financiara a firmei sau pentru PFA, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale- Actul de proprietate asupra terenului/imobilului sau alt document incheiat la notariat care sa ateste dreptul de folosinta a terenului/imobilului
- Certificat de urbanism/autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii
- Acte prin care solicitantul face dovada capacitatii si a surselor de cofinantare ale proiectului

 Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: