revenire la pagina anterioară...

491    0    0

Facilitati pentru angajatori

[28/10/2011]
Angajatorii trebuie să știe că pot beneficia de o serie de facilităţi dacă participă la Programele de ocupare derulate prin AJOFM (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă), conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă: 

1. Programe de formare profesională pentru proprii angajaţi (Legea nr. 76/2002  - art. 48)
Facilități: angajatorii primesc 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat.
Condiții:
- Programul de formare profesională trebuie derulat cu furnizori autorizați;
- Se poate organiza un singur program de formare profesională în cursul unui an;
- Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor participante la program, cel puţin un an;
- Dacă raporturile de muncă sau de serviciu nu se mențin cel puțin un an:   - subvenţia acordată pentru fiecare persoană este restituită, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României,  - nu se mai poate beneficia de stimulentul financiar menţionat pentru 2 ani.  

2. Încadrarea absolvenţilor (Legea nr. 76/2002 - art. 80)
Facilităţi:
- Scutirea, pe o perioadă de 12 luni, de la plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi pe durată nedeterminată;
- Pentru fiecare absolvent angajat, se primeşte lunar:a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;c)  o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare,  pentru absolvenţii de învăţământ superior.
- Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele menţionate mai sus pe o perioada de 18 luni.
Condiţii:
- Nu beneficiază de aceste subvenţii angajatorii care au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ;
- Raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenţii angajaţi trebuie menținute cel puţin 3 ani;
- Absolvenţii pot fi încadraţi în aceste condiţii o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor;
- În perioada celor 3 ani, absolvenţii pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator;
- Dacă după cei 3 ani, angajatorii menţin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenţii încadraţi, primesc, pentru fiecare an, (pentru o perioadă de cel mult 2 ani), un ajutor financiar egal cu sumă aferentă contribuţiilor sociale datorate. 

3. Acordarea de credite în condiţii avantajoase (Legea nr. 76/2002 - art. 86)
Pentru crearea de noi locuri de muncă prin înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale, precum şi activităţi independente desfăşurate de persoane fizice autorizate se pot acorda din bugetul asigurărilor pentru şomaj, credite în condiţii avantajoase.
Facilităţi:
- dobândă de 50% din dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României;
- dobândă de 25% din dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României (în judeţele în care rata medie anuală a şomajului s-a situat peste rata medie anuală a şomajului pe ţară).
Beneficiază de credite, în condiţiile legii, cu dobânda prevăzută anterior, şi persoanele în vârstă de până la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dată şi urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, autorizată sau acreditată, în condiţiile legii.
Condiţii pentru angajatori:
- să aibă cel mult 249 de angajaţi;
- activitatea de bază să se realizeze în producţie, servicii sau turism;
- pe cel puţin 60% din numărul locurilor de muncă nou-create să fie încadrat personal provenind din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi să fie menţinut în activitate cel puţin 3 ani;
- locurile de muncă vacante avute în vedere la acordarea creditelor să nu fie locuri de muncă vacante, rezultate în urma încetării raporturilor de muncă a unor angajaţi în ultimele 12 luni premergătoare încheierii contractului de creditare. 

ALTE Facilităţi pentru angajatori:
1. Încadrarea elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţelor (Legea nr. 72/2007)
Angajatorul beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, pentru fiecare elev şi student angajat pe perioada vacanţei.Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar prevăzut este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. 

2. Integrarea în muncă a tinerilor cu vârste între 16 şi 25 de ani aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale (Legea nr. 116 din 15/03/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale)Aceste categorii de persoane pot beneficia de plasare în muncă la un angajator avizat de ANOFM, în baza unui contract de solidaritate, pe durată determinată (până la 2 ani, dar cel puţin 1 an).
Facilităţi:
- Rambursarea lunară a salariului de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu net pe economie.
- Rambursarea lunară a unei sume în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, dacă la data încetării contractului de solidaritate, tinerii prevăzuţi sunt angajaţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată.
- Suma prevăzută se acordă angajatorului pe o perioadă de maximum 2 ani, până la împlinirea de către angajat a vârstei de 25 de ani. ANOFM va încheia contracte de solidaritate cu tinerii, potrivit priorităţilor:
a) tineri proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor private autorizate în domeniul protecţiei copiilor;
b) tineri singuri cu copii în întreţinere;
c) tineri familişti cu copii în întreţinere;
d) tineri familişti fără copii în întreţinere;
e) tineri familişti care au executat pedepse privative de libertate;
f) alte categorii de tineri aflaţi în dificultate.

Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: