revenire la pagina anterioară...

1397    0    0

Din luna mai se pot depune proiecte pe mai multe submasuri din PNDR 2014-2020

[24/05/2016]

Din  mai se pot depune proiecte pentru urmatoarele submasuri din PNDR 2014-2020:

  • ·4.1a – Sprijin pentru investitii în exploatarii pomicole – începand cu 20 mai 2016
  • ·4.2a – Sprijin pentru investitii în procesarea /marketingul produselor din sectorul pomicol – începand cu 20 mai 2016
  • ·4.2 – Sprijin pentru investitii în procesarea /marketingul produselor din sectorul agricol – începand cu 20 mai 2016

Sesiunea anuala continua de primire a proiectelor este deschisa în intervalul 20 mai 2016, ora 9.00 – 31 octombrie 2016, ora 16.00.

  • ·4.3.A — Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice / Infrastructura de acces agricola – începand cu 25 mai 2016
  • ·7.2 — Investitii în crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica – începand cu 25 mai 2016
  • ·7.6 — Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural – începand cu 25 mai 2016

Pentru aceste submasuri, sesiunea anuala continua de primire a proiectelor este deschisa în intervalul 25 mai 2016, ora 9,00 — 31 octombrie 2016, ora 16,00.

Modalitatea de depunere a proiectelor este cea online pe pagina oficiala a Agentiei www.afir.info pentru toate submasurile.

Submasura 4.1a – Sprijin pentru investitii în exploatatii pomicole.
Buget pentru 2016
: 70,58 milioane euro
Beneficiarii eligibili: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si familiale, precum si Societatile comerciale sau institutele de cercetare – dezvoltare.
Intensitatea sprijinului: 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, si se poate majora în unele situatii cu 20 puncte procentuale suplimentare.
Sprijinul acordat pentru proiectele de investitii finantate prin M 4.1a poate varia între 100.000 euro si 1,05 milioane euro fonduri europene nerambursabile.

Investitii eligibile:
• Reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina inclusiv generatoare terestre Antigrindina, înghet, canicula si ploaie, echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor;
• Înfiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina, înghet, canicula si ploaie;

Submasura 4.2a – Procesarea produselor Pomicole
Buget pentru 2016
: 8,6 milioane euro
Obiectivele submasurii: se sprijina financiar investitiile în unitatile care proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol, retelele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie si pentru eficienta energetica precum si pentru actiuni de marketing.
Beneficiarii eligibili: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si familiale, precum si persoanele juridice (societati comerciale), inclusiv grupurile de producatori.
Intensitatea sprijinului: 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si forme asociative si 40% pentru întreprinderi mari. Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 de puncte procentuale, în cazul operatiunilor sprijinite în cadrul PEI (Programul European pentru Inovare).
În functie de tipul beneficiarului si de activitatea de procesare propusa, sprijinul european nerasmbursabil poate varia între 200.000 euro si 1,5 milioane euro.

Investitii eligibile:
• Înfiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, conditioneaza si/proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol mentionata în Anexa I, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice.
• Achizitionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalatii si echipamente si mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime;
• Cheltuieli generate de organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt în legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
• Cheltuieli cu achizitionarea de tehnologii (know-how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
• Achizitionarea de software, identificat ca necesar în documentatia tehnico-economica a proiectului.

Submasura 4.2 Sprijin pentru investitii în procesarea /marketingul produselor din sectorul agricol
Buget pentru 2016
: 93,48 milioane euro
Obiectivele submasurii: finantarea investitiilor care au ca scop înfiintarea si/ sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese, aplicarea masurilor de protectia mediului, cresterea numarului de locuri de munca sau promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile.
Beneficiarii eligibili: persoane fizice autorizate, societati comerciale si cooperative agricole
Intensitatea sprijinului: maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Cu posibilitatea majorarii cu 20 de puncte procentuale, în cazul operatiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European de Inovare).
Pentru un proiect se pot obtine pâna la 2,5 miloane euro/proiect, în functie de tipul beneficiarului si investitia propusa.

Investitii eligibile:
• Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare;
• Achizitionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime si/ sau comercializarii produselor agro-alimentare în cadrul lanturilor alimentare integrate;
• Cheltuieli generate de îmbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare.

Pragurile de CALITATE lunare pentru cele 3 submasuri sunt:
- 45 de puncte pentru sM4.2 (20.05– 31.05.2016)
- 40 de puncte pentru sM 4.1a si sM4.2a (20.05– 31.05.2016)
- 40 de puncte pentru sM 4.2 (01.06–30.06.2016)
- 35 de puncte pentru sM 4.1a si sM 4.2a (01.06– 30.06.2016)
- 35 de puncte pentru sM 4.2 (01.07– 31.07.2016)
- 30 de puncte pentru sM 4.1a si 4.2a (01.07– 31.07.2016)
- 25 de puncte pentru sM 4.2 (01.08–31.08.2016)
- 20 de puncte pentru sM 4.1a si 4.2a (01.08– 31.08.2016)
- 15 puncte pentru sM 4.2 (01.09–31.10.2016)
- 10 puncte pentru sM 4.1a si 4.2a (01.09– 31.10.2016)

Submasura 4.3.A — Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice — Infrastructura de acces agricola
Obiectivele submasurii
: cresterea competitivitatii sectorului agricol prin îmbunatatirea accesibilitatii exploatatiilor agricole, modernizarea si adaptarea cailor de acces si asigurarea unei bune aprovizionare si un acces mai facil catre consumatori si pietele de desfacere.
Beneficiarii eligibili: Unitati administrativ teritoriale si/ sau asociatii ale acestora constituite conform legislatiei nationale în vigoare
Sprijinul nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi 1.000.000 Euro/ proiect pentru drumurile agricole de acces.
Fondurile disponibile pentru submasura 4.3.A: 20.000.000 euro.

Submasura 7.2 — Investitii în crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica
Obiectivele submasurii
: crearea infrastructurii rutiera de interes local si o infrastructura de apa/apa uzata îmbunatatite, care vor contribui la diminuarea tendintelor de declin social si economic si la îmbunatatirea nivelului de trai în zonele rurale precum si imbunatatirea conditiilor de trai pentru populatia rurala si la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;
Beneficiarii eligibili: comunele si asociatiile acestora conform legislatiei nationale în vigoare / ONG-uri pentru investitii în infrastructura educationala (gradinite) si sociala (infrastructura de tip after-school);

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:
100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritatile publice locale si ONG-uri care sunt NEgeneratoare de venit si nu va depasi:
– 1.000.000 Euro/ comuna, pentru investitii care vizeaza un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apa sau apa uzata);
– 2.500.000 Euro/ comuna, pentru investitii care vizeaza înfiintarea infrastructurii de apa si apa uzata si 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
– 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructura educationala/sociala;
– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizeaza mai multe comune) fara a depasi valoarea maxima /comuna/tip de sprijin.
80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri care vizeaza infrastructura educationala (gradinite) si sociala (infrastructura de tip after-school) si nu va depasi 100.000 euro

Fondurile disponibile pentru submasura 7.2 sunt de 360.000.000 euro,din care:
- pentru „Infrastructura de apa/apa uzata” 200.000.000 euro - din care 60.000.000 euro pentru zona montana,
- pentru „Infrastructura rutiera de interes local” 125.000.000 euro - din care 37.500.000 euro pentru zona montana,
- pentru „Infrastructura educationala si sociala” 35.000.000 euro - din care 10.500.000 euro pentru zona montana.

Submasura 7.6 — Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
Obiectivele submasurii
: sustinerea investitiilor de restaurare, conservare si accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a asezamintelor monahale inclusiv a asezamintelor culturale / punerea în valoare a mostenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la cresterea nivelului de trai în zonele rurale / Dezvoltare locala sustenabila.
Beneficiarii eligibili: ONG-uri definite conform legislatiei în vigoare, Unitati de cult conform legislatiei în vigoare, Persoane fizice autorizate/societati comerciale care detin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B/ Comunele conform legislatiei în vigoare.
Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:
100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit dar
– nu va depasi 500.000 euro;
80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, generatoare de venit dar
– nu va depasi 200.000 euro;

Fondurile disponibile pentru submasura 7.6 „Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” sunt de 55.000.000 euro,din care 16.500.000 euro pentru zona montana.

Pragurile de CALITATE trimestriale sunt:
- 50 de puncte pentru sM4.3.A si pentru  sM7.2 – componenta infrastructura rutiera de interes local (în perioada 25.05– 31.07.2016);
- 40 de puncte pentru sM7.2 – componenta infrastructura de apa/apa uzata si pentru sM7.2 – componenta infrastructura educationala si sociala si sM7.6 (în perioada 25.05– 31.07.2016),
- 25 de puncte pentru sM7.2 – componenta infrastructura de apa/apa uzata (perioada 01.08– 31.10.2016)
- 20 de puncte pentru sM4.3.A, sM7.2 – componentele infrastructura rutiera de interes local si cea de infrastructura educationala si sociala, si sM7.6 (perioada 01.08 – 31.10.2016)

Pentru întocmirea documentatiei necesare obtinerii finantarii, solicitantii au la dispozitie Ghidul Solicitantului care poate fi consultat pe site-ul Agentiei, www.afir.info, la secriunea "Investitii PNDR', în pagina dedicata fiecarei submasuri în parte.Inscris la categoria: Fonduri europene

Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: